Gedragscode voor vrijwilligers (ouders)

Als vrijwilliger bij Kindervakantieweek Hilvarenbeek zorgt u ervoor dat de kinderen die deelnemen aan Kindervakantieweek op een fijne en veilige manier kunnen meedoen met de activiteiten. Gedurende de gehele week is er sprake van contact tussen u als vrijwilliger en de deelnemende kinderen. In het contact tussen vrijwillige medewerkers bij een evenement en minderjarige deelnemers zijn veel grenzen niet eenduidig. Hoewel nabijheid en fysiek contact met kinderen kunnen bijdragen aan een veilige omgeving voor de kinderen, vinden niet alle kinderen dezelfde dingen prettig. Exacte grenzen die voor alle kinderen in alle situaties gelden, kunnen daarom niet worden beschreven. De enige duidelijke grens die kan worden gesteld is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen medewerkers en deelnemende kinderen ontoelaatbaar zijn.

Om voor de kinderen die deelnemen aan Kindervakantieweek een veilige omgeving te creëren, hebben we als Stichting Kindervakantieweek Hilvarenbeek voor al onze vrijwillige medewerkers een gedragscode opgesteld. In de gedragscode zijn regels beschreven die bijdragen aan deze veilige omgeving. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van grensoverschrijdend gedrag dat door onze organisatie niet wordt geaccepteerd. We vragen u de gedragscode te accepteren. Hiermee verklaart u kennis te hebben genomen van de gedragscode en volgens de gedragscode te handelen tijdens de taken als vrijwilliger.

(1) Gedragsregels voor vrijwilligers bij Kindervakantieweek Hilvarenbeek:

  • De vrijwilligers zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemende kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen.
  • De vrijwilligers onthouden zich ervan de deelnemende kinderen op een manier te benaderen die de waardigheid van deze kinderen aantast.
  • De vrijwilligers zijn niet meer dan functioneel noodzakelijk betrokken in het privéleven van de deelnemende kinderen.
  • De vrijwilligers onthouden zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik van de deelnemende kinderen. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilligers en deelnemende kinderen zijn ongeoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • De vrijwilligers mogen de deelnemende kinderen niet op zodanige wijze aanraken dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel van aard ervaren zal worden.
  • De vrijwilligers hebben de plicht om de deelnemende kinderen naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zullen erop toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemende kinderen betrokken is, wordt nageleefd.
  • Als de vrijwilligers gedrag signaleren dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zijn zij verplicht hiervan melding te maken bij de hiervoor door de organisatie aangewezen vertrouwenspersonen (Fleur Abrahams en Milou Uytdewilligen). De vrijwilligers kunnen de vertrouwenspersonen aanspreken tijdens het evenement of contact met ze opnemen via vertrouwenkvwhilvarenbeek@gmail.com. Enkel de vertrouwenspersonen hebben toegang tot het account van het e-mailadres vertrouwenkvwhilvarenbeek@gmail.com. De vertrouwenspersonen gaan vertrouwelijk om met informatie over vrijwilligers en zullen zoeken naar een oplossing voor de probleemsituatie.
  • In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilligers om in de geest van de gedragscode te handelen en daarover indien nodig in contact te treden met de vertrouwenspersonen.

(2) Omschrijving van grensoverschrijdend gedrag en het sanctiebeleid:

  • Onder grensoverschrijdend gedrag in het contact met deelnemende kinderen verstaan wij als organisatie: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (e.g. vrijwilliger-kind); en/of andere gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Wanneer gedragingen van een vrijwilliger volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder grensoverschrijdend gedrag, zal de vrijwilliger direct worden uitgesloten van het vrijwilligerswerk bij Kindervakantieweek Hilvarenbeek. Gedrag waarvan het bestuur van Stichting Kindervakantieweek Hilvarenbeek oordeelt dat het valt onder het Wetboek van Strafrecht, zal bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is vastgesteld door Stichting Kindervakantieweek Hilvarenbeek.